Shree Tanzania SwamiNarayan Mandir

Pratiprasadji Maharaj

Birthdate: Shravan Vad 1, Samvat 1931
Accepted Gadi: Vaishakh Vad 7, Samvat 1965
Aksharvas: Maha Sud 6, Samvat 1987