Shree Tanzania SwamiNarayan Mandir

Keshavprasadji Maharaj

Birthdate: ChaitraVad 4, Samvat 1891
Accepted Gadi: Fagan Sud 7, Samvat 1924
Aksharvas: Chaitra Vad 4, Samvat 1946